Ohio HS Helmets

Every Team
Every Helmet

Division 6 Region 23

Round 1

#8 Shadyside - 0

@ #1 Nelsonville-York - 34

#5 Northmor - 0

@ #4 Fort Frye - 6

#6 Shenandoah - 6

@ #3 Dawson-Bryant - 7

#7 Catholic Central - 40

@ #2 Southeastern - 44

Round 2 

#4 Fort Frye - 20
#1 Nelsonville-York - 26 (OT)
#3 Dawson-Bryant - 46
#2 Southeastern - 22

Round 3

#3 Dawson-Bryant - 7

#1 Nelsonville-York


WInner onto the Final 4.